1. Siyer Çalıştayı

8-10 Haziran 2015 tarihinde Çanakkale’de düzenlenen 1. Siyer Çalıştayı, “İlk ve Ortaöğretimde Siyer Öğretimi Sorunları ve Çözümleri” başlığını taşımaktadır. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK ve Yard. Doç. Dr. Mahmut KELPETİN’in sunduğu tebliğlerin katılımcı akademisyenler tarafından müzakere edildiği çalıştayda alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılmış ve ilgili makamlara gönderilmiştir.

SONUÇ BİLDİRGESİ

Siyer Vakfı’nın 8-9 Haziran 2015 tarihlerinde Çanakkale’de tertip ettiği “Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarında Siyer Öğretiminin Problemleri ve Çözüm Önerileri” alt başlığıyla düzenlenen I. Siyer Çalıştayı’nda sunulan tebliğ ve değerlendirmeler neticesinde alınan kararların ilgili kurumlarla paylaşılması ve kamuoyuna duyurulması uygun görülmüştür:

1. Din eğitim ve öğretimi, temel eğitimin ihmali mümkün olmayan merkezi bir alanını teşkil etmektedir. Siyer dersi de bunun önemli bir ayağını oluşturmaktadır.

2. 12 yıllık zorunlu temel eğitimin Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında okutulan “Hz. Muhammed’in Hayatı” ve “Siyer” derslerinin müfredatları sorunludur ve bir an önce alanın uzmanları tarafından yeniden hazırlanmalıdır.

3. “Hz. Muhammed’in Hayatı” adıyla okutulan dersin isminin “Siyer” olarak değiştirilmesi uygun görülmektedir.

4. Yürürlükteki müfredata göre hazırlanan ders kitapları bilgi, görsellik, kaynak, dil ve yöntem açısından ihtiyacı karşılamadığı gibi son derece sorunlu kısımlarının da olduğu tespit edilmiştir. Yenilenecek müfredata göre kitapların yeniden yazılması gerekmektedir.

5. Siyer dersinin içerik, işleniş ve öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor kazanımlarına yönelik siyer yardımcı kitapları, Ansiklopedik Siyer Terimleri Sözlüğü, Siyer Atlası ve Siyer İnternet Portalı’nın hazırlanması tavsiye edilir.

6. Hazırlanacak yeni kitapların içeriği kadar, öğrencinin psikolojisine, yaş seviyesi ve öğrenim gördüğü eğitim kurumuna (normal ortaokul, imam hatip vs.) uygun olmasına dikkat edilmeli, bunun için de profesyonel destek (psikolog, çocuk edebiyatçısı, pedagog vb.) alınmalıdır.

7. Hazırlanılması düşünülen yeni siyer kitapları, sadece içerik olarak değil, fiziki çerçeve itibariyle de (resim, harita, fotoğraf, tasviri çizimler, kapak vb.) konuya uygunluğuna ve doyurucu nitelikte olmasına azami özen gösterilmelidir.

8. Siyer öğretimi, sadece müfredat ve kitap hazırlamaktan ibaret bir olgu olarak öğretmen ve öğrenci ilişkisi ile sınırlı bir alan değildir. Aynı zamanda dersin öğretmeni ve veli eğitimini de kapsaması gerekmektedir.

9. Hazırlanacak siyer kitaplarında Hz. Peygamber’in sadece tarihi bir şahsiyet olmadığı, aynı zamanda örnek şahsiyet (üsve-i hasene) olduğu öncelenmelidir.

10. Örgün eğitim kurumlarında siyer proje sınıflarının hazırlanması, eğitim sürecinin interdisipliner hale getirilmesi tavsiye edilir.

KATILIMCILAR

Prof. Dr. Âdem Apak (Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Adnan Demircan (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Ahmet Önkal (Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Hanefi Palabıyık (Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Kasım Şulul (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Levent Öztürk (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet Ali Kapar (Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet Şeker (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mustafa Fayda (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Rıza Savaş (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Ünal Kılıç (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Kenan Ayar (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Metin Yılmaz (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Nuh Arslantaş (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Şaban Öz (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kelpetin (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Tahsin Koçyiğit (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Mahmut Karakış (Marmara Üniversitesi Hadis Doktora / Siyer Vakfı)
Muhammed Ali Alioğlu (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni /Siyer Yayınları Editörü)
Muhammed Emin Yıldırım (Araştırmacı-Yazar/Siyer Vakfı Kurucusu)

1.Oturum

2.Oturum

Kapanış Oturumu