Dr. Öğr. Üyesi Veli Aba

 

ÖZGEÇMİŞ

 

  1. Adı ve Soyadı : Veli ABA
  2. Doğum Tarihi         : 01.01.1975
  3. Unvanı : Dr. Öğr. Üyesi
  4. Öğrenim Durumu :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans İlahiyat Erciyes Üniversitesi 1999
Y. Lisans İlahiyat Erciyes Üniversitesi 2003
Doktora İlahiyat Necmettin Erbakan Üniversitesi 2013

 

 

  1. Akademik Ünvanlar

Doktor Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçentlik) Tarihi: Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2013-2017

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2017˗

 

  1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

 

  1. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 

7.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7.2.1. Aba, Veli, “Mütekaddimûn Dönemi Hadis Usûlü Eserlerinin Mukayesesi”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı, 4, Temmuz 2013.

7.2.2. Aba, Veli, “Hadis Usûlünde Öncü Bir İsim: Hatîb el-Bağdâdî”, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt, 1, Sayı, 1 (2015), ss. 37-59.

7.2.3. Aba, Veli, “Hadis Bilimine Literal Bir Katkı: Hatîb el-Bağdâdî’nin “en-Nehy An Savm-i Yevm-i Şek Adlı Kayıp Eserinin Tespiti Üzerine”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ekim, 2016, Yıl-8, Sayı 17.

7.2.4. Aba, Veli, “Duygusal Yakınlık Bağlamında Nesnel Cerh Uygulama Örnekleri (Baba-Oğul/Hoca-Talebe Özelinde”, Dinbilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, Cilt, 16, Sayı 2, 2016, ss. 125-156.

7.2.5. Aba, Veli, “Hadis Öğrenimi ve Öğretiminin Müslümanlar ve Müslüman Olmayanlar Üzerindeki Etkileri”, International Journal of Innovative Research in Education, Eylül, 2017, Cilt 4, Sayı 3, ss. 105-111.

7.2.6. Aba, Veli, “Hasan Basri Çantay’ın Hadis Çalışmalarının Aktüel Değeri (On Kere Kırk Hadis Eseri Üzerine Sosyo-Teolojik Analiz”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 2017, Sayı 30, Sayfalar 429 – 452.

7.2.7. Aba, Veli, “Nesâî’nin (ö. 303/915) Şiîlikle İthamı”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dergisi, Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, Sayfalar 167 – 191.

 

7.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

7.3.1. Aba, Veli, “Kadim Bir Gelenek Olan Rıhle’nin/Hadis Seyahatlerinin Günümüz Öğrenci Değişim Programları Çerçevesinde Yeniden İnşasının Din Eğitimi ve Öğretimi Açısından Motivasyon Değeri”, Din Eğitiminde Motivasyon ve Verimlilik Sempozyumu, 14-15 Mayıs 2016, Balıkesir.

7.3.1. Aba, Veli, “Dâvûd-i Karsî’nin Şerhu Usûli’l-hadîs adlı eseri ve Önceki Hadis Usûlü Şerhleriyle Mukayesesi (Muhteva ve Metot Tahlili)”, Uluslararası Dâvûd-î Karsî Sempozyumu, 11-14 Mayıs 2017, Kars.

 

7.4. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 

7.4.1. Telif Kitaplar

7.4.1. Aba, Veli, Hatîb el-Bağdâdî’nin Hadis Usulü Anlayışı, Palet Yay., Konya 2013.

7.4.2. Aba, Veli, YDS Arapça Modern Metin Okumaları, Emin Yay., Bursa 2016.

 

  1. Projeler

 

  1. İdari Görevler

 

˗ Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı: 2013.

˗ Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı: 2014-2016.

˗  Balıkesir Üniversitesi Senato Üyeliği: 2014-2017

˗  Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Başkanı: 2013-2017.