Prof. Dr. Abdulkadir Evgin

ÖZGEŞMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

  1. ADI -SOYADI : Abdulkadir EVGİN
  2. DOĞUM TARİHİ : 01.11.1964
  3. Unvanı : Prof. Dr.

4. Öğrenim Durumu             :

 

Derece Alan Fakülte/Üniversite Yıl
Lisans İlahiyat İlahiyat Fakültesi/Erciyes Üniversitesi 1986-1990
Yüksek Lisans Hadis Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Erciyes Üniversitesi 1990-1992
Doktora Hadis Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Erciyes Üniversitesi 1993-1998

 

  1. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998

Doçentlik Tarihi: 2006

Profesörlük Tarihi: 2012

 

  1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

6.1.1. Başer, İ., “Kütüb-i Sitte’ye Dahil Dört Sünen Kitabının Mukayesesi”, K.S.Ü., Sosyal Bil. Ens. Kahramanmaraş 2006.

6.1.2. Ulusoy, Ömer Mehmet., “Hadis Rivayetinde Tedlis Uygulaması ve İbn Hacer’in “Tabakâtü’l-Müdellisîn” Adlı Eseri”, K.S.Ü., Sosyal Bil. Ens. Kahramanmaraş 2008.

6.1.3. Solak, Mustafa, “Hadislerde Sahabe Kavramı”, K.S.Ü., Sosyal Bil. Ens. Kahramanmaraş 2008.

6.1.4. Söyler, Faruk, “Hadislerde Özür Kavramı ve Hz. Peygamberin Özürlülere Yaklaşımı”, K.S.Ü., Sosyal Bil. Ens. Kahramanmaraş 2010.

6.1.5. Açıkgöz, Durdu Mehmet, “Dârakutnî’nin İmam Mâlik’in Muvatta’ına Yönelttiği Eleştiriler”, K.S.Ü., Sosyal Bil. Ens. Kahramanmaraş 2012.

6.1.6. Kurt, Rabia, “Hadis Rivayetinde Muammerûn Olarak İsimlendirilen Raviler ve Rivayetleri”, K.S.Ü., Sosyal Bil. Ens. Kahramanmaraş 2013.

6.1.7. Ali Karabudak, “Binbir Hadis Geleneği Ve Mehmet Esad Erbili’ninKenzül İrfan Adlı Eserinin Tenkidi” (Devam ediyor)

6.1.8. Betül Barış, “Hadilserde Kadınların Hac İbadeti ve Günümüzdeki Uygulamalarla Mukayesesi” (Devam ediyor)

6.1.9. Orhan Güzel, “Hz. Peygamber’in Tebliğinde Muhatabın Durumunu Dikkate Alma Yöntemi” (Devam ediyor)

6.1.10. Lütfiye Gökmen, “Hadislerde ve Batıdaki hayvan hakları anlayışının karşılaştırılması” (Devam ediyor)

6.1.11. Akif Gülmez, Buhârî’dekiFiten Hadislerinin Yorumu -İbn Hacer (v: 852) ve Aynî (v: 855) Karşılaştırması- (Devam ediyor)

6.1.12. Cuma Kıratlı, Halife Ömer b. Abdülaziz’in Hadis İlmine Katkıları (Devam ediyor)

6.1.13. Hüdaverdi Koca, Ahmet Hamdi Akseki’nin (v: 1951) “Askere Din Kitabı” Adlı Eserindeki Hadisler ve Kaynakları(Devam ediyor)

6.1.14. İsmail Kefçi, “Müslim’in Sahîh’inde Yer Alan Cennet İle İlgili Hadislerin  Tetkiki” (Devam ediyor)

6.1.15. Fatih Furkan Özdoğan, “Kahramanmaraş Merkez İlçelerdeki Mimari Eserlerde Kullanılan Hadislerin Değerlendirilmesi” (Devam ediyor)   

6.1.16. Samed Damlıbağ, “İmam Hatip Ortaokulu 5-8. Sınıflar Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Güncellenmiş Müfredatında Yer Alan Hadislerin Tenkidi”   (Devam ediyor)   

6.1.17. Uğur Günerhan, Hadisin Yayılmasında Rıhlenin Önemi ve Bağdat Örneği. (Devam ediyor)

6.1.18. Belkıs Simsar Mustan, “Hz. Peygamber’in Çocukları ile Olan İlişkilerinin Hadislerdeki Yansımaları” (Devam ediyor)

 

6.2. Yönetilen Doktora Tezleri

6.2.1. Çelik, Ali, “İlk Üç Asırda Basra’da Hadis İlmi”, (Tamamlanmış) Mayıs 2017.

6.2.2. Kurt, Rabia, Hadis Tarihinde Terğib ve Terhib Edebiyatı ve Değeri”, (Devam ediyor)

6.2.3. Zahitoğlu, İrfan: Etbâu’t-Tâbiîn Döneminde Hadisleri Anlamadaki Farklılıklar ve Sebepleri (Devam ediyor).

6.2.4. Orot, Khalil, Son Dönem Bilâduşşam Hadis Alimlerinin Metin Tenkidine Yaklaşımı (Devam ediyor)

 

  1. Yayınlar

 

  1. 1. Makaleler

Telif Makaleler

7.1.1. Evgin, Abdulkadir, “Süfyân b. Uyeyne (107-198/725-813) ve Hadis Cüz’ü” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, Temmuz/Ağustos/Eylül 2003, Samsun 2003, s:69-107.

7.1.2. Evgin, Abdulkadir, “Hadis’e Dayalı Bazı Problemlerin Günümüze Yansımaları”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı 13, Mayıs-Ağustos 2002, Ankara 2002, s:177-186.

7.1.3. Evgin, Abdulkadir, “Ca’ferî İnanç Sisteminde Hadis Anlayışı”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Ocak/Şubat/Mart 2004, Samsun 2004, s:117-147.

7.1.4. Evgin, Abdulkadir, “Sahih ve Zayıf Hadislerin Güncel Fonksiyonu Üzerine Bazı Düşünceler Işığında Sahih Dışındaki Hadisleri Reddeden Fikre Eleştirel Bir Yaklaşım”  Dini Araştırmalar Dergisi, Ocak-Nisan 2004, Cilt 6, Sayı 18, s:221-230.

7.1.5. Evgin, Abdulkadir, “Hadislerde Fıtrat Kavramı ve “İslam Fıtratı” Söyleminin Tenkidi”, K.S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 1, Kahramanmaraş 2003, s: 117-140.

7.1.6. Evgin, Abdulkadir, “Buhârî ve Müslim’in İlk Hadisleri ve “İlk Olma Gerekçeleri” Hakkında Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2), Adana 2009, s.39-68.

7.1.7. Evgin, Abdulkadir, “Meşhur Sünen’lerin İlk Hadisleri ve “İlk Olma Gerekçeleri” Hakkında Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2), Adana 2009, s. 69-96.

7.1.8. Evgin, Abdulkadir, “Sünnî Kaynaklara Göre Ca’fer es-Sâdık’ın Hadisçiliği”, Dini Araştırmalar Dergisi, Eylül-Aralık 2009, Cilt : 12, Sayı 35, ss: 127-142.

7.1.9. Evgin, Abdulkadir, “Muttasıl Rivayetler ve Bazı İlk Dönem Muhaddislere Göre Bağlayıcılık Değeri”, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2013,Cilt XI, Sayı: 2, s: 7-24.

 

7.2. Çeviri Makaleler

7.2.1. Evgin, Abdulkadir, “Ebû Hanife’nin Haber-i Vâvid’i Delil Olarak Kullanması” (Abû Hanifah’s Use of the Solitary Hadith as a Source of Islamic Law), Yazan: Sahiron SIYAMSUDDIN, Islamic Studies, V:40, Nu: 2, Summer 1422/2001, P. 257-272, K.S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kahrmanmaraş 2003, Cilt 1, Sayı 2, s: 187-207.

7.2.2. Evgin, Abdulkadir, “Hadiste Rivayet Farklılıklarına Karşılaştırmalı Bir Bakış” (A Look at Variant Reading in The Hadisth), Yazan: R. Marston SPEİGHT, Der İslam, Berlin 2000-Band 77, p: 169-179, K.S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kahrmanmaraş 2005, Cilt 3, Sayı 6, s: 115-132.

 

7.3. Yurtiçi Diğer Makaleler

7.3.1. Evgin, Abdulkadir, “Hadislerarası Teâruzu Giderme Meselesinde Fıkıh Usûlü Alimlerinin Görüş ve Metotları”, İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Darende 1995, sayı 1, s. 99-108.

7.3.2. Evgin, Abdulkadir, “Örneklerle Günümüzde Hz. Peygamberi Yanlış Anlama Sebepleri”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Prof. Dr.  Şaban Kuzgun Armağanı, Sayı 5, Elazığ 2000, s: 111-116.      

 

7.4. Bildiriler

7.4.1. Evgin, Abdulkadir, “Hz. Peygamberin Tebliğinde Alternatif Sunma Metodu”, İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, 08 Mayıs 2003, s:45-54.

7.4.2. Evgin, Abdulkadir, “ Hanefî ve Caferîlerin Hadis Anlayışlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış”, (Tebliğ) “İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi” Sempozyumu, 16-19 Ekim 2003, Mudanya/BURSA, I/435-449

7.4.3. Evgin, Abdulkadir, “ Hadislerin Tasnifinde Ebû Hanife’nin Rolü” adlı Tebliğin Müzakeresi, “İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi” Sempozyumu, 16-19 Ekim 2003, Mudanya/BURSA, II,361-364.

7.4.4. Evgın, Abdulkadir, “Şiddet İçerikli Baz‎‎ı Rivayetlerin Hadis Tekniği Bakı‎mından Değerlendirilmesi”, Küresel Bir Sorun Olarak Şiddet ve Din Sempozyumu-Bildiriler-,12 Mayıs 2005, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Yayın No: 127, Kahramanmaraş 2006, s.113-127.

7.4.5. Evgin, Abdulkadir, “Tarsuslu Hadis Alimlerinin Rivayetlerinde Ahlâkî Motifler”, Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinde Tarsus Sempozyumu”, 28-30 Mayıs 2010, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., ANKARA 2013, s: 257-271.

7.4.6. Evgin, A. Kadir, “Hadislerin Tasnifinde Ebû Hanife’nin Rolü” adlı Tebliğin Müzakeresi”, “İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi” Sempozyumu, 16-19 Ekim 2003, Mudanya/BURSA, II,361-364.

7.4.7. Evgin, Abdulkadir, “Tarsus’ta Yaşayan İlk Türk Hadis Alimi Abdullah b. Mübârek”,  adlı Tebliğin Müzakeresi, “Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinde Tarsus Sempozyumu”, 28-30 Mayıs 2010, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 2013, s: 251-254.

7.4.8. Evgin, Abdulkadir, “Tarsus’ta Yaşayan Büyük Hadis Alimi Eebû Dâvud” adlı Tebliğin Müzakeresi, “Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinde Tarsus” Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2010, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 2013, s: 251-254.

7.4.9. Evgin, Abdulkadir, “Hadis Şerh Yöntemi Açısından Aynî’nin Günümüze Yansıyan Bazı Tesirleri” adlı tebliğin müzakeresi. Uluslararası Bedruddîn el-Aynî Sempozyumu ve II. Hadis İhtisas Toplantısı, Gaziantep 10/11 Mayıs 2013,  ss: 252-256.

7.4.10. “Kazakistan’daki Karnak Medreseleri ve Hadis Eğitimi” adlı tebliğin müzakeresi. Anadolu’nun İslamlaşma Sürecinde Dâru’l-Hadîsler Sempozyumu, 8-9 Eylül 2012 Çankırı/Türkiye, Baskı Yılı: Samsun 2013, ss: 95-98.

7.4.11 “Tarsus ve Yöresinde Hadis İlmi”, III. Hadis Anabilim Dalları İhtisas Toplantısı (24-26 Ekim 2014) Bildiriler Kitabı, Çukurova Ünv. İlahiyat Fakültesi ve Adana Müftülüğü Yay., Bursa Emin Yayınları 2017, ss: 60-68.

 

7.6.      Telif Kitaplar

7.6.1. Evgin, Abdulkadir, Hz. Peygamber’in Sünnetinde Alternatif Çözüm Yolları, İlahiyat Yayınları, Ankara 2004. 199 sayfa, (ISBN: 975-6666-48-X)

7.6.2. Evgin, Abdulkadir, Buhârî’nin Hocası Abdullah b. Zübeyr el-Humeydî ve Müsned’i, İlahiyat Yayınları, Ankara 2004. 206 sayfa, (ISBN: 975-6666-61-7).

7.6.3. Evgin, Abdulkadir, Hadislerde Hızır-Gayb İlişkisi, İlahiyat Yayınları, Ankara 2007, 167 sayfa, (ISBN: 978-9944-409-12-4)

7.6.4. Evgin, Abdulkadir, İlk Dönem Tarsuslu Hadis Alimleri, Tarsus Belediyesi Kültür Yay., Tarsus 2013.

           

7.7.  DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER                                            

7.7.1.   Ulusal Sempozyum Düzenlenmesinde Yer Almak

7.7.1.1. Düzenleme Kurulu Başkanı: “Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinde Tarsus” Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2010, Tarsus/MERSİN (Düzenleme Kurulu Başkanı).

7.7.1.2. Düzenleme Kurulu Üyesi: “Uluslararası Bedruddîn el-Aynî Sempozyumu ve II. Hadis İhtisas Toplantısı, Gaziantep 10/11 Mayıs 2013,  s: 252-256.”

 

  1. İdari Görevler

-Dekan Yardımcılığı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2011-2012./ 2014-2016

– Bölüm Başkan Yardımcılığı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2002-2004.

-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi(2000- 2006/ 2007-2010/2014-2018).

-Fakülte Kurulu Üyeliği: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi(2000- 2006/ 2007-2010/2012-2018)

-Anabilim Dalı Başkanlığı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat FakültesiTemelİsam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı(1998-…)

– Fakülte Eğitim-Öğretim Komisyonu Başkanlığı, Farabi ve ADEK Koordinatörlüğü