Prof. Dr. Şaban Öz

ÖZGEÇMİŞ

 

  1. Adı Soyadı : Şaban Öz
  2. Doğum Tarihi : 15 Aralık 1973
  3. Unvanı : Profesör Doktor
  4. Öğrenim Durumu :

 

 

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İlahiyat Ankara Üniversitesi 1996
Y. Lisans İlahiyat Ankara Üniversitesi 1999
Doktora İlahiyat Ankara Üniversitesi 2006

 

 

 

  1. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi: İlahiyat/Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2009-2012

Doçentlik Tarihi: İlahiyat/Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2012-2018

Profesörlük Tarihi: İlahiyat/Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2018

 

  1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

 

  1. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 

7.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7.2.1. Öz, Şaban, “Asım Köksal’ın Caetani Reddiyesi Üzerine”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 2004, XVII (3), 162-170.

7.2.2. Öz, Şaban, “Şiî ve Sünnî Tarih Yorumu Açısından Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekr’e Beyati Meselesi”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2007, VII (1), 187-200.

7.2.3. Öz, Şaban, “Oryantalist Düşüncede Hz. Peygamberi Tanımlama Paradoksu Veya Oryantalist Tarafsızlar”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2007, VII (2), 171-184.

7.2.4. Öz, Şaban, “Tarih Felsefesi Bağlamında Şiî Tarih Yorumunun Karakteristik Özellikleri”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2007, VII (3), 121-141.

7.2.5. Öz, Şaban, “Hz. Peygamber’in Propaganda Siyaseti Üzerine”, Ekev Akademi Dergisi, 2009, XXIX, 109-122.

7.2.6. Öz, Şaban, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Medeniyet Tasavvurları -Ahmet Ağaoğlu (1869-1939) Özelinde-”, Turkish Studies, 2009, IV (3), 1794-1803.

7.2.7. Öz, Şaban, “Kutadgu Bilig’de Türk Cihan Hâkimiyeti Düşüncesi”, Din Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, 2011, XI (1), 19-35.

7.2.8. Öz, Şaban, “Siyer Literatürünün Güvenilirliği Problemi”, İslami Araştırmalar Dergisi, 2018, XXIX (1), 1-9.

 

7.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

7.3.1. Öz, Şaban, “İktidar Aracı Olarak Kan Talebi Olgusunun Hz. Osman-Hz. Hüseyin Perspektifinde Karşılaştırmalı Bir Analizi”, Uluslararası Kerbela Sempozyumu, Sivas, 20-22 Mayıs 2010 (Çeşitli Yönleriyle Kerbela, I-III, Sivas 2010, I, 277-294).

7.3.2. Öz, Şaban, “Son Dönem 2000-2010 Türkçe Siyer Kitaplarındaki Hatalar Çerçevesinde Siyer Yazıcılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Sîret Sempozyumu I- Türkiye’de Sîret Yazıcılığı, haz: Tahsin Koçyiğit, Ankara 2010, 291-355 (Sîret Sempozyumu I, İstanbul 2010).

7.3.3. Öz, Şaban, “Çocuklar İçin Yazılan Siyer Kitaplarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Siyer Öğretimi ‒IV. Siyer Çalıştayı‒, Siyer Yay., İstanbul 2017, 30-152.

 

7.4. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 

7.4.1. Telif Kitaplar

7.4.1.1. Öz, Şaban, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, İsar Vakfı Yay., İstanbul 2008. (Doktora Tezi)

7.4.1.2. Öz, Şaban, Sahabe Sonrası İktidar Mücadelesi -İkinci Fitne Dönemi-, Ankara Okulu Yay., Ankara 2011.

7.4.1.3. Öz, Şaban, Şîa ve Tarih, Araştırma Yay., Ankara 2013.

7.4.1.4. Öz, Şaban, Farklı Siyer’i Okumak, Araştırma Yay., Ankara 2014.

7.4.1.5. Öz, Şaban, Siyer Tasarımı, Mana Yay., İstanbul 2015.

7.4.1.6. Öz, Şaban, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Mana Yay., İstanbul 2015.

7.4.1.7. Öz, Şaban, İslâm Tarihi, Endülüs Yay., İstanbul 2017.

7.4.1.8. Öz, Şaban, Siyer’e Giriş, Endülüs Yay., İstanbul 2017.

7.4.1.9. Öz, Şaban, İslâm Tarihi Metodolojisi, Endülüs Yay., İstanbul 2017.

7.4.1.10. Öz, Şaban,  ˗Hz. Peygamber’in Sîretiyle İlgili˗ Mevzû Haberlerin Tarihî Değeri, Endülüs Yay., İstanbul 2017.

7.4.1.11. Öz, Şaban, Elçi, Endülüs Yay., İstanbul 2017.

7.4.1.12. Öz, Şaban, Kur’ân’ın Peygamberi, Endülüs Yay., İstanbul 2017.

7.4.1.13. Öz, Şaban, Bir Bedevinin Günlüğü, Endülüs Yay., İstanbul 2017.

7.4.1.14. Öz, Şaban, Musab Ağlarken, Endülüs Yay., İstanbul 2018.

7.4.1.15. Öz, Şaban, Siyer Soruları, Endülüs Yay., İstanbul 2018.

 

7.4.2. Çevrilen Kitaplar

7.4.2.1. İbn Hazm, Halifeler ve Fetihler, çev: Şaban Öz, İlâhiyât Yay., Ankara 2004.

7.4.2.2. İbrahim Hakkı-Mehmet Azmi, Muhtasar İslâm Tarihi, sad: Şaban Öz, Gündüz Yay., Ankara 2008.

 

7.4.3. Kitap Editörlükleri

7.4.3.1. Armstrong, Karen, İslam: Kısa Bir Tarih, çev: Selim Yeniçeri, ed: Şaban Öz, Koridor Yay., Ankara 2008.

7.4.3.2. Celâl Nuri, Hâtemu’l-Enbiyâ, sad: Feyza Betül Köse, ed: Şaban Öz, Endülüs Yay., İstanbul 2016.

7.4.3.3. Adıgüzel, Şükran, İlk Vahiy, ed: Şaban Öz, Endülüs Yay., İstanbul 2016.

7.4.3.4. Kapar, Mehmet Ali, Heyetler ˗Hz. Peygamber Döneminde Diplomasi˗, ed: Şaban Öz, Endülüs Yay., İstanbul 2017.

7.4.3.5. Apak, Adem, Kabile, ed: Şaban Öz, Endülüs Yay., İstanbul 2017.

7.4.3.6. Demircan, Adnan, Bedevi, ed: Şaban Öz, Endülüs Yay., İstanbul 2018.

7.4.3.7. Köse, Feyza Betül, Cariye, ed: Şaban Öz, Endülüs Yay., İstanbul 2018.

7.4.4. Kitaplarda Bölümler

7.4.4.1. Öz, Şaban, “Mescid/Cami”, İslâm Kurumları Tarihi, Grafiker Yay., Ankara 2013, 255-269.

7.4.4.2. Öz, Şaban, “Suffe ve Küttâb”, İslâm Kurumları Tarihi, Grafiker Yay., Ankara 2013, 443-456.

7.4.4.3. Öz, Şaban, “Kültür ve Medeniyet”, İslâm Medeniyeti Tarihi, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum 2012, 1-20.

7.4.4.4. Öz, Şaban, “Mekke Dönemi’nin Siyer Kaynakları –Hususiyetleri ve Problemleri Üzerine–”, Siyer Mektebi, Siyer Yay., İstanbul 2015, 39-52.

7.4.4.5. Öz, Şaban, “İslâm Tarihi ve Siyer’e Yaklaşım”, İslâm Tarihi ve Medeniyeti, ed: Mehmet Şeker, Siyer Yay., İstanbul 2017, I, 37-58.

 

7.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7.5.1. Öz, Şaban, “Hz. Peygamber’in Sîretiyle İlgili Mevzû Haberlerin Tarihî Değeri”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 2007, XX (1), 59-70.

7.5.2. Öz, Şaban, “Şiî İnançların Zuhûr ve Şekillenmesinde Tarihî Hâdislerin Rolü”, Diyanet İlmi Dergi, 2008, XLIV (3), 73-86.

7.5.3. Öz, Şaban, “Marksist Tarih Felsefesine Giriş”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İFD, 2008, Yıl: 6, Sayı: 12, 21-38.

7.5.4. Öz, Şaban, “Bir İslâm Tarih Felsefesi Tezi: İnsanlar Zamanlarına Uyarlar”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İFD, 2008, Yıl: 6, Sayı: 12, 85-100.

7.5.5. Öz, Şaban, “İslâm Siyaset Geleneğinde Bir Şâz -Şiî-Sünnî Yol Ayrımında Sakîfe Hâdisesi”, İSTEM, 2008, XI, 79-91.

7.5.6. Öz, Şaban, “Şîa’nın Aslı ve Doğuşu Üzerine Görüşler”, e-Makâlât -Mezhep Araştırmaları Dergisi, 2008, I (2), 29-47.

7.5.7. Öz, Şaban, “Tarih Felsefesinde “Tarihin Yasaları” Üzerine”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İFD, 2008, Yıl: 6, Sayı: 11, 31-44.

7.5.8. Öz, Şaban, “İlk Dönem İslâm Toplumunda Değişime Direnç Üzerine Teşhisî Bir Değerlendirme”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İFD, 2009, Yıl: 7, Sayı: 13, 57-95.

7.5.9. Öz, Şaban, “Kırtâs Hadisesi ve İlgili Rivayetlerin Tenkîdi ‒İbn Sa’d Özelinde‒”, Hikmet Yurdu, 2009, Yıl: 2, Sayı: 3, 275-286.

7.5.10. Öz, Şaban, “Hilâfette Nass Teorisi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İFD, 2009, Yıl: 7, Sayı: 14, 67-121.

7.5.11. Öz, Şaban, “Endülüs’te Tarih ve Kehhâle’ye Göre Endülüslü Tarihçiler”, İSTEM, 2009, XIV, Yıl: 7, Sayı: 14, 79-100.

7.5.12. Öz, Şaban, “Şîa’nın Takiyye İnancı Çerçevesinde Hz. Ali’nin İlk İki Halife İle Münasebetleri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İFD, 2010, VIII (15), 29-74.

7.5.13. Öz, Şaban, “Kabileden Ümmete Müslüman Arap Ulusunun Doğuşunda Alt Yapı Hazırlıkları”, İSTEM, 2012, X (19), 33-55.

7.5.14. Öz, Şaban, “Türk Tarih Yazıcılığında Millileşme Çabaları Üzerine”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İFD, 2012, X (20), 40-66.

7.5.15. Öz, Şaban, “Engelli Din Eğitiminden Özürsüz Din Eğitimi Modelliğine: Ötekileştirilen Özürlülerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Hikmet Yurdu, 2013, Yıl: 6, Sayı:11, 75-89.

7.5.16. Öz, Şaban, “İlk Dönem İslâm Toplumunda Siyasî Algı Değişimi Üzerine”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İFD, 2013, Yıl: 11, Sayı: 21, 1-28.

7.5.17. Öz, Şaban, “İslâm Siyaset Geleneğinde Muhalefet Üzerine Bazı Mülahazalar”, İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2016, (5), 49-59.

7.5.18. Öz, Şaban, “Siyasî Muhalif Modeli Olarak Hz. Muhammed”, Siyer Araştırmaları Dergisi, 2017, (1), 57-68.

7.5.19. Öz, Şaban, “Siyer Merviyâtında Kussâs Metinleri Üzerine”, Siyer Araştırmaları Dergisi, 2017, (1), 93-105.

7.5.20. Öz, Şaban, “Siyer Anlatılarında Mezhebî İzdüşüm Üzerine Bazı Mülahazalar”, Siyer Araştırmaları Dergisi, 2017, (2), 65-78.

7.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

7.7. Diğer Yayınlar

7.7.1. Arafat, W. N., “Medine Yahudileri ve Beni Kureyza Hikayesi Üzerine Yeni Bakışlar”, çev: Şaban Öz, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 2004, XVII (2),  139-144.

 7.7.2. Öz, Şaban, “Orta Asya Müftüsü Ziyâuddin Babahanov (1908-1982)’a Göre Sovyetler Döneminde İslâm ve Müslümanlar”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 2006, VII/28, 189-194.

7.7.3. (Mizâncı) Mehmet Murat, “Medeniyet-i İslâmiye”, haz: Şaban Öz, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2009, I (1), 140-148.

7.7.4. Öz, Şaban, “Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi (Ya’kûbî, Kitâbu Müşâkeleti’n-Nâs li-Zamânihim ve mâ Yeğlibu aleyhim fî Külli Asr)”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İFD, 2009, Yıl: 7, Sayı: 14, 189-195.

7.7.5. Sâib Abdulhamîd, “İlk Dönem Şiî Tarihçiler ve Eserleri”, çev: Şaban Öz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İFD, 2010, VIII (15), 147-204.

7.7.6. Ahmed Sâib, “Mükemmel ve Muntazam Osmanlı Tarihi Nasıl Yazılır”, sad: Şaban Öz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İFD, 2013, XI (22) 206-237.

7.7.7. Öz, Şaban, “Aslında Ne Oldu? Biten Dostluk muydu?” , Umran, Mayıs 2016, 78-79.

 

  1. Projeler

8.1. Siyer Çalıştayları, Siyer Vakfı 2015-2018.

8.2. Siyer Tez Değerlendirme Toplantıları, Siyer Yayınları, 2016-2017.

8.3. Türkiye Siyer Kitaplığı, Endülüs Yay., 2016-

8.4. Çocuk Siyerleri, Siyer Çocuk Yay., 2017.

 

  1. İdari Görevler
  2. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İSTAD (İslâm Tarihçileri Derneği)