Prof. Dr. Zekeriya Pak

ÖZGEÇMİŞ

 

  1. Adı Soyadı                : Zekeriya PAK
  2. Doğum Tarihi           : 01.02.1963
  3. Unvanı                      : Prof. Dr.
  4. Öğrenim Durumu     :

 

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1986
Y. Lisans İlahiyat (Beş Yıllık Lisans) Atatürk Üniversitesi 1986
Doktora İlahiyat/Tefsir Marmara Üniversitesi 1998

 

  1. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : KSÜ İlahiyat Fakültesi 1998

Doçentlik Tarihi                      : KSÜ İlahiyat Fakültesi 2006

Profesörlük Tarihi                  : KSÜ İlahiyat Fakültesi 2011

  1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.1.1. Birgül Gümüş, Anlam değişmeleri çerçevesinde Kur’an Arapçasından Türkçe’ye Geçen Kelimeler, K.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül 2005.

6.1.2. Beyazıt Yaşar Seyhan, Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’daki Kıssaların Karşılaştırılması, K.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül 2006.

6.1.3. Fatih Tiyek, Zamirlerin Mercii İle İlgili İhtilafların Tefsire Etkisi, K.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak 2008.

6.1.4. Ahmet Genç, Kur’an’da Salât Kavramı, K.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Eylül, 2008.

6.1.5. İdris Sağır, Kur’an’da Zinet Kavramı, K.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ağustos 2009.

6.1.6. Osman Yücel, Kur’an-ı Kerim’de Su, K.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ağustos 2009.

6.1.7. Hamza Gökdere, Kur’ân-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes’te Yaratılış, K.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ocak 2010.

6.1.8. Kamil Gül, Hadîd Suresinin İçerdiği Konu ve Kavramlar Açısından Karşılaştırmalı Yorumu, K.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz 2010.

6.1.9. Hasan Kurt, Kuran’da ve Kitab-ı Mukaddes’te Melek Kavramı, K.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz 2014.

6.1.10. Mustafa Asım Karaaslan, Kur’an-ı Kerim’in İlme Verdiği Değer, K.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mart 2015.

  1. Yayınlar

7.1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1.1. PAK, Zekeriya, “Cahiliye Araplarındaki Allah İnancının Kur’an’dan Hareketle Tespitiyle İlgili Bazı Hususlar (Cahiliye Araplarındaki Allah İnancının Kur’ânî Boyutu)”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, 2001, ss. 311-330.

7.1.2. PAK, Zekeriya, “Hz. İbrahim Yıldız, Ay ve Güneşi Rab Edindi mi? (En’âm 74-78’teki İbrahim Kıssasına Tarihî Gerçeklik Açısından Bir Bakış)”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 14, Kış 2003, ss. 59-74.

7.1.3. PAK, Zekeriya, “Meallerdeki Çeviri Sorunları Üzerine Bir Örnek: Kur’an’da Aynı Anlamı İçeren Mükerrer İfade Kalıplarının Farklı Tercümesi”, İslami Araştırmalar, Cilt: 17, Sayı: 1, 2004, ss. 27-39.

7.1.4. PAK, Zekeriya, “Kur’an’daki Kelimelerin Türkçe’ye Geçiş Sürecinde Uğradıkları Anlam Değişmeleri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 3, 2004, ss. 91-111.

7.1.5. PAK, Zekeriya, “Kur’an’ın Tarihselliği ve İbadetlerde Tarihsellik”, Dinî Araştırmalar, Cilt: 8, Sayı: 22, Mayıs-Ağustos 2005.

7.1.6. PAK, Zekeriya, “30. Cüz’ün Çevirisi ve Çeviri Üzerine Bazı Notlar”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 7, 2006, ss. 29-68.

7.1.7. PAK, Zekeriya, “İnsanın Yeryüzündeki Varlığına Meleklerin İlk Tepkisi (Bakara 2/30’daki İfade Üslubu İle İlgili Farklı Bir Yorum Denemesi)”, K. S. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, Ocak-Haziran 2007 s. 53-76.

7.1.8. PAK, Zekeriya, “Âlemîn Kelimesinin Kur’an’daki Anlamı Üzerine”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 13, Ocak-Haziran 2009 s. 1-24.

7.1.9. PAK, Zekeriya, “Müteşâbih Kavramının Semantik Alanı Üzerine Bir Değerlendirme”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 15, Ocak-Haziran 2010, ss. 1-28.

7.2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.2.1. PAK, Zekeriya, “İnsan-Allah İlişkisi Açısından ‘İbadet’ Kavramı”, Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kahramanmaraş, 8 Mayıs 2003, ss. 35-43.

7.2.2. PAK, Zekeriya, “Meallerde Parantez Kullanımının Gerekçeleri ve Anlam ve Dil Estetiği Açısından Yol Açtığı Problemler”, Kur’an Mealleri Sempozyumu (Eleştiriler ve Öneriler(24-26 Nisan 2003 İzmir), Ankara 2007, DİB Yayınları, Cilt II, ss. 439-456.

7.2.3. PAK, Zekeriya, Müzakere: Prof. Dr. Ali AKPINAR’ın “Tefsirlerde Ashâb-ı Kehf” ve Yrd. Doç. Dr. Rahmi TEKİN’in, “Tarihî Belgeler Işığında Ashâb-ı Kehf” Adlı Tebliğlerinin Müzakeresi. Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinde Tarsus Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2010, Tarsus.

7.2.4. PAK, Zekeriya, “Kur’an’da Kardeşlik”, Hz. Peygamber ve Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku Sempozyumu, 21-22 Nisan 2012 Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2013, ss. 103-111.

7.3. Diğer yayınlar

7.3.1. Kitaplar

7.3.1.1. PAK, Zekeriya, Kur’an’da Kulluk, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 1999.

7.3.1.2. PAK, Zekeriya, Allah-İnsan İletişimi, İlâhiyât, Ankara, 2005.

7.3.1.3. PAK, Zekeriya – ÖZDOĞAN, M. Akif, Tertîbü’l-Ulûm (Saçaklızâde), Çeviri, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş 2009.

7.3.1.4. PAK, Zekeriya, Vahiy Kavramının Semantik Alanı -Kur’an’ın Nüzul Süreciyle İlgili Temel Kavramlar-, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş, 2011.

7.3.1.5. PAK, Zekeriya, Tefsir El Kitabı (5. ve 6. Bölümler, ss. 117-174), Editör: Mehmet Akif Koç, Grafiker Yayınları, Ankara, 2012 (1. Baskı), 2014 (2. Baskı).

7.3.2. Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler

7.3.2.1. PAK, Zekeriya, “Peygamberlerin Kavimleriyle İletişimleri”, Din ve Hayat, TDV İstanbul Müftülüğü Dergisi, Yıl: 2014, Sayı:22, ss. 54-57.

8.Bilimsel Etkinlik

8.1.Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshâb-ı Kehf Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Bilim Kurulu Üyeliği, Kahramanmaraş, 20-22 Eylül 2012.

  1. İdari Görevler

-Anabilim Dalı Başkanlığı, KSÜ İlahiyat F. Tefsir Anabilim Dalı 02.11.1998- Devam Ediyor

-Bölüm Başkanlığı, KSÜ İlahiyat F., Temel İslam Bilimleri B., 02.11.1998-18.09.2001.

-Bölüm Başkanlığı, KSÜ İlahiyat F., Temel İslam Bilimleri B., 30.09.2011- 28.02.2012.

-Enstitüsü Kurulu Üyeliği, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000-2001.

-Enstitüsü Kurulu Üyeliği, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 30.09.2011- 28.02.2012.

-Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000-2004.

-Fakülte Kurulu Üyeliği, KSÜ İlahiyat Fakültesi, 02.11.1998-18.09.2001.

-Fakülte Kurulu Üyeliği (Prof. Temsilcisi), KSÜ İlahiyat Fakültesi, 05.06.2012- 04.06.2015

-Fakülte Kurulu Üyeliği, KSÜ Eğitim Fakültesi, 23.07.2014- 22.07.2017.

-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, KSÜ Eğitim Fakültesi, 23.07.2014- 22.07.2017.

-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, KSÜ İlahiyat Fakültesi, 04.07.2006-03.07.2009.

-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, KSÜ İlahiyat Fakültesi, 09.07.2009-14.02.2011.

-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Prof. Temsilcisi), KSÜ İlahiyat F., 20.11.2014- 2016.

-Dekan Yardımcılığı, KSÜ İlahiyat Fakültesi, 17.10.2002-2005.

-Dekan Yardımcılığı, KSÜ İlahiyat Fakültesi, 17.01.2012-24.04.2012.

-Dekan Vekilliği, KSÜ İlahiyat Fakültesi, 06.06.2014- 24.12.2015

-Dekanlık, 24.12.2015- 19.07.2016

-Bölüm Başkanlığı, KSÜ İlahiyat Fakültesi, 18.03.2015- 04.01.2015

-Rektör Yardımcılığı, 26.03.2018 – Devam Ediyor