Prof. Dr. Şaban Öz

19.12.2023
A+
A-
Prof. Dr. Şaban Öz

1973 yılında Malatya-Doğanyol’da doğdu. 1991’de Doğanyol Lisesi’nden, 1996’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi Ana Bilim Dalı’nda Hz. Peygamber’in Siretiyle İlgili Mevzu Haberlerin Tarihi Değeri teziyle yüksek lisansını, 2006 yılında aynı enstitüde İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2009 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 2012 yılında doçent, 2018 yılında profesör oldu. Halen aynı fakültede Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Ana Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Öz aynı zamanda KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin müdürlüğünü yürütmektedir.

KİTAPLAR

 1. İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri,
 2. İslâm Tarihi Metodolojisi,
 3. İslâm Tarihi,
 4. Sahabe Sonrası İktidar Mücadelesi –İkinci Fitne Dönemi–,
 5. Siyer’e Giriş,
 6. Şîa ve Tarih,
 7. Farklı Siyer’i Okumak –Bir Siyer Eleştirisinin Eleştirisi–,
 8. Elçi, (roman),
 9. Araştırma Yöntem ve Teknikleri,
 10. Siyer Tasarımı,
 11. Mevzû Haberlerin Tarihî Değeri,
 12. Kur’ân’ın Peygamberi,
 13. Bir Bedevinin Günlüğü, (hikâye),
 14. Siyer Soruları,
 15. Musab Ağlarken, (tiyatro),
 16. Siyer Usûlü,
 17. Nebevî Medeniyet Tasarımı,
 18. İlkokullar İçin Peygamberimin Hayatından Hikâyeler,
 19. Ortaokullar İçin Siyer Sözlüğü,
 20. Ebû Hüreyre,
 21. Liseler için Hz. Muhammed (sav), (ortak kitap),
 22. Siyer Bibliyografyası, (ortak kitap),
 23. (İbn Hazm), Halifeler ve Fetihler (çeviri),
 24. (M. Azmi- İ. Hakkı), Muhtasar İslâm Tarihi, (sadeleştirme),
 25. Millî Tarih Tartışmaları, (cem ve sadeleştirme),
 26. Battal Gazi – Bir Efsanenin Çocukluğu – Köy,
 27. Battal Gazi – Bir Efsanenin Çocukluğu – Casuslar Savaşı,
 28. Battal Gazi – Bir Efsanenin Çocukluğu – Bilginin Peşinde,
 29. Battal Gazi – Bir Efsanenin Çocukluğu – Aşkar’ın Peşinde,
 30. Battal Gazi – Bir Efsanenin Çocukluğu – Dokuz Kitap,
 31. Nebevî Devlet,
 32. Hz. Hasan,
 33. Hz. Peygamber ve Yoksullar,
 34. Biyografi, Tarih ve Felsefe,
 35. İlk İslam Toplumu ve Siyaset,
 36. Cumhuriyet Dönemi Türk Siyer Yazıcılığı,
 37. Siyer Metinleri,
 38. Siyer’in İnşası.

KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. “Suffe ve Küttâb”
 2. “Mescid/Cami”
 3. “Kültür ve Medeniyet”
 4. “Mekke Dönemi’nin Siyer Kaynakları -Hususiyetleri ve Problemleri Üzerine”
 5. “Siyer’e Yaklaşım”
 6. “İslam Tarihinde İlk Darbe Girişimi: Münafıkların Tebük Operasyonu”
 7. “İlk Dönem İslam Siyasî Tarihinde Nebevî Ahlak Modelliği”
 8. “Bir Mit Unsuru Olarak Gizlenen Kitap”
 9. “Mevzu Siyer Rivayetlerinde Hz. Ali”
 10. “Peygamber Algılarımızın Tarihî Kökleri Üzerine”
 11. “Musa b. Ukbe”
 12. “Vehb b. Münebbih”
 13. “Muhammed b. İshâk”
 14. “Avâne b. el-Hakem”
 15. “Ebu Mihnef”
 16. “Seyf b. Ömer”
 17. “Urve b. ez-Zübeyr”
 18. “Ubeyd b. Şeriyye”
 19. “İbn Şihâb ez-Zühri”
 20. “Peygamberliğin Mekke Yılları” (AUZEF İslam Tarihi Ders Kitabı)
 21. “Siyer Kaynakları Metodolojisi,” Siyer Dersleri: Mekke Dönemi, 2018, s. 52-64
 22. “Hz. Peygamber’in Beşeri Münasebetleri ve Mekke Yılları” (AUZEF İslam Tarihi Ders Kitabı)
 23. “Hz. Ömer ve Hilafeti) (AUZEF İslam Tarihi Ders Kitabı)
 24. “Raşid Halifeler Döneminin İslam Medeniyetine Katkıları, Yeri ve Önemi” (AUZEF İslam Tarihi Ders Kitabı)
 25. “Adalet” (AUZEF İslam Medeniyeti ve Kurumları Tarihi)
 26. “Eğitim” (AUZEF İslam Medeniyeti ve Kurumları Tarihi)

 

MAKALELER

 1. “Orta Asya Müftüsü Ziyâuddîn Babahanov’a Göre Sovyetler Döneminde İslam ve Müslümanlar”
 2. “Hz. Peygamber’in Bölüşülmeyen Mirası: Fedek – Sorunun Kökenleri Üzerine”
 3. “Bir Tarih Türü Olarak Biyografi – Stefan Zweig Örneği”
 4. “Fütuhât Literatüründe İçerik ve Usûl Sorunları Üzerine”
 5. “Siyer Literatüründe Mitoloji Metinleri Üzerine”
 6. “Fetö’nün Peygamber Tasavvuru ve Siyer İstismarı”
 7. “Siyer Literatürünün Güvenilirliği Problemi”
 8. “Siyer Anlatılarında Mezhebî İzdüşüm Üzerine Bazı Mülahazalar”
 9. “İlk Dönem İslam Toplumunda Siyasî Algı Değişimi Üzerine”
 10. “İlk Dönem İslam Toplumunda Değişime Direnç Üzerine Teşhisî BirDeğerlendirme”
 11. “Kabileden Ümmete Müslüman Arap Ulusunun Doğuşunda Alt Yapı Hazırlıkları”
 12. “Siyasî Muhalif Modeli Olarak Hz. Muhammed”
 13. “İslam Siyaset Geleneğinde Muhalefet Üzerine Bazı Mülahazalar”
 14. “Hz. Peygamber’in Propaganda Siyaseti Üzerine”
 15. “Siyer Merviyatında Kussas Metinleri Üzerine”
 16. “Hz. Peygamber’in Siretiyle İlgili Mevzu Haberlerin Tarihî Değeri”
 17. “Kırtas Hâdisesi ve İlgili Rivayetlerin Tenkidi – İbn Sa’d Özelinde – ”
 18. “Hilâfette Nass Teorisi”
 19. “Şiî İnançların Zuhur ve Şekillenmesinde Tarihî Hâdiselerin Rolü”
 20. “Şia’nın Takiyye İnancı Çerçevesinde Hz. Ali’nin İlk İki Halife ile Münasebetleri”
 21. “Şia’nın Aslı ve Doğuşu Üzerine Görüşler”
 22. “İslâm Siyaset Geleneğinde Bir Şaz – Şiî – Sünnî Yol Ayrımında Sakife Hâdisesi – ”
 23. “Şiî ve Sünnî Tarih Yorumu Açısından Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekr’e Beyati Meselesi”
 24. “Tarih Felsefesi Bağlamında Şiî Tarih Yorumunun Karakteristik Özellikleri”
 25. “Oryantalist Düşüncede Hz. Peygamber’i Tanımlama Paradoksu ve Oryantalist Tarafsızlar”
 26. “Tarih Felsefesinde “Tarihin Yasaları” Üzerine”
 27. “Marksist Tarih Felsefesine Giriş”
 28. “Bir İslam Tarih Felsefesi Tezi: İnsanlar Zamanlarına Uyarlar”
 29. “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Medeniyet Tasavvurları – Ahmet Ağaoğlu Özelinde – ”
 30. “Türk Tarih Yazıcılığında Millileşme Çabaları Üzerine”
 31. “Engelli Din Eğitiminden “Özürsüz” Din Eğitimi Modelliğine: “Ötekileştirilen” Özürlülerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
 32. “Kutadgu Bilig’de Türk Cihan Hakimiyeti Düşüncesi”
 33. “Endülüs’te Tarih ve Kehhâle’ye Göre Endülüslü Tarihçiler”
 34. “Asım Köksal’ın Caetani Reddiyesi Üzerine”
 35. “Siyer Kaynağı Olarak Seyahatnâmeler – İbn Battûta Seyahatnâmesi Örneği-”
 36. “Telif Siyer Metinleri Özelinde Cumhuriyet Dönemi (1930 -1970) Siyer Yazıcılığı Üzerine Bazı Mülahazalar”

 

MÜSTAKİL EDİTÖRLÜKLER

 1. İslam Kısa Bir Tarih
 2. İlk Vahiy
 3. Hatemu’l-Enbiya
 4. Heyetler
 5. Kabile
 6. Hicret
 7. Siyer Yıllığı-I
 8. Siyer Yıllığı-II
 9. Siyer Yıllığı-III
 10. Cariye
 11. Bedevi
 12. Kâhin
 13. Kureyş
 14. Neseb Atlası
 15. Tıbb-ı Nebevi
 16. Peygamberimizin Arkadaşları
 17. Peygamberimizin Ahlakı
 18. Peygamberimizin Hayatı
 19. Mustazaf
 20. Kıble
 21. Münafık
 22. Eğlence Kültürü
 23. Siyer Coğrafyası
 24. Mescid-i Dırar
 25. İslam Tarihinin İlk Döneminde Tuleka

 

TEBLİĞLER

 1. “İktidar Aracı Olarak Kan Talebi Olgusunun Hz. Osman-Hz. Hüseyin Perspektifinde Karşılaştırmalı Bir Analizi”
 2. “Son Dönem (2000-2010) Türkçe Siyer Kitaplarındaki Hatalar Çerçevesinde Siyer Yazıcılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri”
 3. “Mevzu Haber/Hadis Rivayetlerinde Hz. Ebu Bekr”
 4. “İlk Dönem Siyer Merviyatında Hz. Ömer Profilleri”
 5. “Çocuklar İçin Yazılan Siyer Kitaplarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
 6. “Siyer Kaynağı Olarak Kitâbu’t-Tabakâti’l-Kebîr”
 7. “Hz. Osman Döneminde Toplumsal Değişim”

 

 LİSANS TEZ DANIŞMANLIKLARI

 1. Kıble (Yücel Onay) (Yayımlandı)
 2. İlk Dönem İslam Tarihinde Tüleka (Hatice Kübra Bakır) (Yayımlandı)
 3. Mescid-i Dırar (Yusuf Çakıcı) (Yayımlandı)
 4. İlk Dönem Hadis Risalelerinin Siyer Yazıcılığına Etkisi (Cenap Ayık) (Tamamlandı)
 5. İlk Siyer Müelliflerinin Tefsir Yöntemi (Berkan Buğra Aydın) (Tamamlandı)
 6. Haceru’l-Esved (Abdullah Metin) (Tamamlandı)

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.