UA-113875625-1

Doç. Dr. Feyza Betül Köse

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı : Feyza Betül KÖSE

2. Unvanı : Doçent Doktor

3. Öğrenim Durumu :

 

 

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1999
Y. Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 2003
Doktora İlahiyat Atatürk Üniversitesi 2015

 

 

 

5. Akademik Unvanlar

Doktor Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçentlik) : İlahiyat/Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2016-2019

Doçent Doktor : İlahiyat/Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2019 –

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

 

7. Yayınlar

 

7.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7.2.1. Köse, Feyza Betül, “Osmanlı Döneminde Beytülmakdis’te Eğitim Kurumları Ve Faaliyetleri”,  Journal of Islamicjerusalem Studies, 2017, XVII (1),  21-36.

7.2.2.  Köse, Feyza Betül, “İbn Haldûn’un Siyer Anlatımı −el‐İber Özelinde−”, İstanbul Ünv. İFD, 2017, (37), 123-145.

7.2.3.  Köse, Feyza Betül, “Sosyal Tarih Yazıcılığında Sorunlar Ve Çözüm Önerileri −İlk Dönem İslâm Toplumu Özelinde−“, İslami Araştırmalar Dergisi, 2018, XXIX (1), 10-26.

7.2.4.  Köse, Feyza Betül, “Cahiliye’den İslâm’a Kadına Yönelik Şiddet”, Çukurova Ünv. İFD, XVIII (1), 73-94.

7.2.5.  Köse, Feyza Betül, “Hz. Peygamber’in Aile Bireylerinin Cenaze Merâsimleri”, Fırat Ünv. İFD, 2018, XIII (1), 93-115.

 

7.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

7.3.1. Köse, Feyza Betül, “İlk Medine Şehir Tarihçisi İbn Zebâle ve İslâm Şehir Tarihçiliğindeki Yeri”, Uluslararası Medeniyet, Şehir ve Mimari Sempozyumu, 12-13 Nisan 2016, Türk Tarih Kurumu İstanbul 2016, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İFD, XVI (31), 49-71.

7.3.2. Köse, Feyza Betül, “Hz. Ömer’in Aile Hayatı”, Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Cumhuriyet Ünv. İlahiyat Fakültesi, Sivas 2017 (Yayım aşamasında).

7.3.3. Köse, Feyza Betül, “Osmanlı Yönetiminde Kudüs”, Uluslararası Medeniyetler Beşiği Kudüs Sempozyumu, Marmara Ünv.-Üsküdar Belediyesi, 17-18 Kasım 2017, İstanbul 2017 (Yayım aşamasında).

7.3.4. Köse, Feyza Betül, “Bir Aile Babası Olarak Hz. Peygamber”, İslâm ve Model İnsan Sempozyumu, 27-28 Nisan 2018, Kahramanmaraş 2018  (Yayım aşamasında).

 

7.4. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 

7.4.1. Telif Kitaplar

7.4.1.1. Köse, Feyza Betül, Medine’de Sosyal Hayat –Dört Halife Dönemi-, Mana Yay., İstanbul 2016.

7.4.1.2. Köse, Feyza Betül, Cariye, Endülüs Yay., İstanbul 2018.

7.4.1.3. Köse, Feyza Betül, Kahin, Endülüs Yay., İstanbul 2018.

 

7.4.2. Çevrilen Kitaplar

7.4.2.1. Celal Nuri, Hâtemu’l-Enbiyâ, sad: Feyza Betül Köse, Endülüs Yay., İstanbul 2016.

 

7.4.3. Kitap Editörlükleri

7.4.3.1. Armstrong, Karen, Hz. Muhammed, çev: Selim Yeniçeri, ed: Feyza Betül Köse, Koridor Yay., İstanbul 2017.

 

7.4.4. Kitaplarda Bölümler

7.4.4.1. Köse, Feyza Betül, “The References Of Qur’an, Golden Age And First Period Islamic Hıstory Towards Sustainability Research”, Studies on Sustainability Research, Lambert Academic Publishing, ed: Enes Emre Başar-Turgut Bayramoğlu, Germany 2017, 151-162.

7.4.4.2. Köse, Feyza Betül, “Aşkı Uğruna Müslüman Olunan Kadın, Siyer Yıllığı-I, ed: Şaban Öz, İstanbul 2018, 40-44.

 

7.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7.5.1. Köse, Feyza Betül, Osmanlı Dönemi Kudüs’ünde İdari ve Sosyal Yapı, BELGÜ, 2015, I (1), 161-199.

7.5.2. Köse, Feyza Betül, “Hak Dini Kur’ân Dili Özelinde Tefsir Siyer İlişkisi”, KSÜ İFD, 2016, XXVIII (28), 35-60.

7.5.3. Köse, Feyza Betül, “Osmanlı Dönemi Kudüs’ünde Mimari Çalışmaları”, KSÜ İFD, 2017, XXIX (29), 27-47.

7.5.4. Köse, Feyza Betül-Sarıkaya, Asım, “Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Peygamberimizin Hayatı Ve Siyer Ders Kitaplarının Tahlil Ve Tenkidi”, Siyer Araştırmaları Dergisi, 2018, III, (3), 107-140.

7.5.5. Köse, Feyza Betül, “Bir Entelektüel Müşrik. Nadr b. el-Haris el-Abderî ve Mücadelesi”, İnönü Ünv. İFD, 2018, IX (1), 69-85.

 

7.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

7.6.1. Palabıyık, Muhammed Hanefi-Köse, Feyza Betül, “Lisansüstü Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, II. Siyer Çalıştayı-Siyer Öğretimi-Lisans ve Lisansüstü Öğretim Düzeyi, Siyer Yay., İstanbul 2016, 81-124.

 

7.7. Diğer Yayınlar

7.7.1. Al-Hathloul, Saleh A., “Hz. Peygamber Döneminde Medine’nin Fizikî Gelişimi”, çev: Feyza Betül Köse, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, 14 (2), 217-223.

7.7.2. Muhyiddin, Türk Tarihine Başlangıç, sad: Feyza Betül Köse, Hikmet Yurdu, 2015, 8, (15), 311-318.

7.7.3. Köse, Feyza Betül, “Goiten, S.D., Yahudiler ve Araplar- Çağlar Boyu İlişkileri, (Kitap Tanıtımı)” İSTEM, 2014, 12 (24), 241-246.

7.7.4. İbn Faris, Evcezü’s-Siyer li-Hayri’l-Beşer, çev: Feyza Betül Köse, Hadis ve Siyer Dergisi, 2016, II (1), 137-146.

7.7.5. Lecker, Michael, “İslam’ın Arifesinde Arap Putperestliği Geriliyor muydu?”, çev: Feyza Betül Köse, İSTEM, 2016, XIV (27), 167-203.

7.7.6. C.8. Köse, Feyza Betül, “Kur’ân’ın Peygamberi–Kitap Tanıtımı”, Siyer Araştırmaları Dergisi, 2017, I (1), 139-146.

7.7.7. Köse, Feyza Betül, “ed-Dürretü’s-Semîne fî Târîhi’l-Medîne–Kitap Tanıtımı”, İslâm Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2017, I (1), 92-95.